Reklamation

Transport & Lager – Alltrans 2007

  • Vid inrikes transport skall anmärkning mot transportören framställas utan oskäligt uppehåll. Denna skall vid synlig minskning, skada eller dröjsmål framställas genast vid godsets mottagande och annars inom sju dagar från mottagandet. Om sådan anmärkning inte framställs går talerätten förlorad.
  • Vid internationell transport gäller bestämmelserna i
    Artikel 30 CMR-konventionen.

Bohagsflytt – Bohag 2010

Om konsumenten vill framställa anspråk mot transportören på grund av fel, skada, förlust eller dröjsmål ska konsumenten underrätta transportören om detta inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet, skadan, förlusten eller dröjsmålet.

Kontorsflytt – Kontor 2003

  • Den som vill begära ersättning av transportören för att flyttgods minskats, skadats eller förlorats skall inom sju dagar ge transportören meddelande härom.
  • Sker reklamation senare än sju dagar från det att godset utlämnats av transportören, åligger det den som framställer ersättningsanspråk mot transportören att visa att minskningen, skadan eller förlusten inträffat innan flyttgodset utlämnats av transportören. Minskning eller skada som är synlig vid flyttgodsets mottagande skall dock, vid äventyr av talans förlust, reklameras omedelbart när transportören utlämnat flyttgodset.
  • Reklamation som avser annat än skada på eller minskning eller förlust av flyttgodset skall göras inom fjorton dagar efter den dag då beställaren fått eller borde ha fått kännedom om de omständigheter som grundar ersättningsskyldighet för transportören. Om sådan reklamation inte skett har beställaren förlorat sin talerätt.

Anmäl din skada i formuläret nedan

*Obligatoriskt fält

  • Drop files here or